RAIDON Raid & Storage

InTANK(内蔵RAID Storage)

RAID 1/0

RAID 1/0 + JBOD

RAID 1/0 + JBOD

RAID1/0/JBOD/SPAN(BIG) + JBOD

RAID 1/0 + JBOD

iR8822
3.5″-2.5″ 2Bay RAID 6G
RAID 1/0

RAID 1/0 + JBOD

RAID1/0/JBOD/SPAN(BIG) + JBOD

RAID 0/1

RAID 0/1+JBOD

 

 

Ssfe TANK(外付けRAID & JBOD)

GT5640-B31
3.5″/2.5″ 4Bay JBOD

GR5640-B31+
3.5″/2.5″ 4Bay RAID

 

GR5640-BA31+
3.5″/2.5″ 4Bay RAID

RAID0/1/BIG/JBOD

GR3680-B31A
2Bay RAID

RAID 0/1

GT1670-BA31
1Bay JBOD
  

GR3660-B31A
2Bay RAID

GR3680-B31
2Bay RAID, RAID 0/1
 

Mobile Rack

iT8776
2.5″ 2Bay JBOD

ST2760-S3
2.5″ 2Bay JBOD

iR8774
2.5″ 2Bay RAID 6G

RAID 1/0/JBOD/SPAN(BIG)

iR2774
2.5″ 2Bay RAID 6G
RAID 1/0/JBOD/SPAN(BIG)

iR2777
2.5″ 2Bay RAID 6G,

iR2775-S3
2.5″ 2Bay RAID 6G,

iR2770
2.5″ 2Bay RAID 6G

 

ST2760-2S-S2
2.5″ 2Bay JBOD